Privacy statement

Contactgegevens

Stichting De Lage Kamp
Groningerweg 16
9765 TB Paterswolde

050 - 211 56 47
info@delagekamp.nl
www.delagekamp.nl

Stichting De Lage Kamp, gevestigd te Paterswolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74599704, verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stichting De Lage Kamp hier in de praktijk mee omgaat.

1. Op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Stichting De Lage Kamp persoonsgegevens verwerkt.

2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

Stichting De Lage Kamp verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld. 

3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. achternaam en voornamen;
 2. geboortedatum;
 3. burgerservicenummer (BSN);
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. adresgegevens;
 7. het polisnummer ziektekostenverzekering;
 8. de gegevens van de huisarts;
 9. gegevens over je gezondheid;
 10. financiële gegevens;
 11. IP adres;
 12. Surfgedrag op de website.

4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Stichting De Lage Kamp verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar u zelf om heeft gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media. 

5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Stichting De Lage Kamp verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
 2. Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;
 3. Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, Stichting De Lage Kamp en bedrijfsvoering.

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Stichting De Lage Kamp kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Stichting De Lage Kamp persoonsgegevens verwerken. Stichting De Lage Kamp sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier ONS van leverancier Nedap, waar Stichting De Lage Kamp een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Het gaat hier ook bedrijven als Microsoft Office 365 voor e-mailvoorziening, Exigent voor websitehosting, Google voor webstatistieken en YouTube video’s, MailChimp voor nieuwsbrieven.

Stichting De Lage Kamp deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Stichting De Lage Kamp deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere Stichting De Lage Kamp worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Binnen Stichting De Lage Kamp kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Stichting De Lage Kamp geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Stichting De Lage Kamp ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Stichting De Lage Kamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Stichting De Lage Kamp hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar;
 2. Dossiergegegevens Wet langdurige zorg; ten minste 20 jaar;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar.

9. Het gebruik van cookies

Stichting De Lage Kamp gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

10. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. Stichting De Lage Kamp heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Stichting De Lage Kamp heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

11. Youtube

A. In artikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van Stichting De Lage Kamp worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan. 

B. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.

12. Mailchimp

A. Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken, maakt Stichting De Lage Kamp gebruik van MailChimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming. De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook uw naam en e-mailadres bekend zullen zijn. Uw persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp.

B. MailChimp laat zien of een e-mail wordt geopend en of links in de e-mail worden aangeklikt. De e-mailnieuwsbrief biedt ook een afmeldmogelijkheid; onderaan elk bericht staat de optie ‘Ik wil geen mail meer ontvangen’ of ‘Afmelden nieuwsbrief’. Lukt het niet om op deze manier af te melden, dan kun u een berichtje sturen naar arthur.hilberdink@delagekamp.nl. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

C. Stichting De Lage Kamp heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

13. En als er een datalek plaatsvindt?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Stichting De Lage Kamp heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijzigen van deze privacyverklaring

Stichting De Lage Kamp kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Stichting De Lage Kamp gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

15. Functionaris voor de gegevensverwerking

Stichting De Lage Kamp heeft een functionaris voor de gegevensverwerking die erop toe ziet dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze Stichting De Lage Kamp.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Directie Stichting De Lage Kamp
Mail: arthur.hilberdink@delagekamp.nl
Tel: 06 – 15 38 82 13  

16. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?

U hebt het recht Stichting De Lage Kamp te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Stichting De Lage Kamp door een e- mailbericht te sturen naar arthur.hilberdink@delagekamp.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Stichting De Lage Kamp persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting De Lage Kamp door een e-mailbericht te sturen naar arthur.hilberdink@delagekamp.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.